አስቸኳይ ማስጠንቀቂያ ከኢየሱስ በጄኒን ሳትሮን ሕልም እና ራዕይ!


Nuclear holocaust!

Visit www.lastappeal.com

for more information.

–Escape for your life!–

ይሁዳናበኢየሩሳሌምየምትኖሩሆይ፥ስሙኝበአምላካችሁበእግዚአብሔርእመኑ፥ትጸኑማላችሁበነቢያቱምእመኑ፥ነገሩምይሳካላችኋል፡፡ 2 ዜና 20፡20፡፡

ለአይሁዶች ማስጠንቀቂያ!

ለአይሁዶች ማስጠንቀቂያ! ከአውሮፓ ሽሹ! የክርስቶስ ተቃዋሚ አይሁዶችን ሊያጠፋ እየመጣ ነው! 

Jesus asks the Jews to return to Israel in order to save them from the devastator, who will bring back the shoah in Europe! .

 

በእውነት ጌታ ያሕዌ (የዘላለም ፈጣሪ) ምሥጢሩን ለሚያመልኩት ባሪያዎቹ ለነቢያት ካልነገረ በቀር ምንም አያደርግም። አንበሳው አገሣ የማይፈራ ማን ነው? ጌታ ያሕዌ ተናገረ ትንቢት የማይናገር ማን ነው? አሞጽ 3፡7-8፡፡

ሚያዝያ 29-2008 ዓ.ም ጌታ ኢየሱስ የፍርድ ማስጠንቀቂያ መልዕክቶችን ለአለም ማሰራጨት ጀመረ፡፡ የእርሱ ሕዝብ ከኃጢአት እንዲለዩ፣ ከወደቁ ቤተክርስቲያናት እንዲወጡና እርሱን እንዲከተለ ተጠርተዋል፡፡


Download/Read/Study ALL the Dreams and Visions YouTube messages from Jesus through Jeanine Sautron as a single PDF file. 

The Dreams and Visions YouTube Chapters 502 to 543 are now available as a 225 page book for $10.00 plus $5.00 shipping from:

Roy Lemke, PO Box 652, Pleasant Hill, OR 97455 USA.


ሕልም እና ራዕይ ምዕራፍ 528፡፡ 6,000 አመታት ተጠናቀዋሌ፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 527፡፡በምድጃውስጥማቃጠሉደግምሊጀመርነው፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 526፡፡በአካልያለውሰይጣንእናኒውክለር፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 525፡፡አጋንንቶችደምጠጪዎችናቸው፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 524፡፡ሰይጣን (የጦርሰራዊትአዛዥ) የእስራኤልንሀገርበኒውክለርከምድርያወድማታል፡፡ይህየአለምመጨረሻይሆናል፡፡


ሕልም እና ራዕይ ምዕራፍ 522-1፡፡ የኢየሱስ አማሊጅነት ተፈጽሞአሌ፡፡ የፀጋ በር ተዘግቶአሌ፡፡ ጊዜው ረርድአሌ!


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 521፡፡ 144,000ዎቹበኢየሱስተገለጡ፡፡እነርሱበእግዚአብሔርማሕተምታትመዋል፡፡ኢየሱስእየመጣነው!


ሕልም እና ራዕይ ምዕራፍ 520-1፡፡ ስዴስቱ የእግዚአብሔር ቁጣ ጽዋዎች በምዴር ሊይ ፈሰዋሌ፡፡ ሰባተኛው በእንጥሌጥሌ ሊይ ነው፡፡


ሕልም እና ራዕይ ምዕራፍ 518፡፡ የኢየሱስ መገሇጥ፡ ሰይፈኞች፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 515-1፡፡አይሁዶችሁሉወደእስራኤልእንዲመለሱተጠርተዋል፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 514-2፡፡ “ወዮለምድር፡ዲያቢሎስተብሎየሚጠራው፣ሰይጣን፣የክርስቶስተቃዋሚከእልፍናአላፋትአጋንንቱጋርበአለምበርላይነው!”


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 514-1፡፡ኢየሱስየክርስቶስተቃዋሚንመምጣትአስታወቀ፣ይህእጅግቅርብነው፡፡ይህፍፃሜነው፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 513፡፡ “የላውዶቂያቤተክርስቲያን” በእግዚአብሔርአብተናቀች፡- እርሷተኮንናለች፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 511፡፡ኢየሱስመንሹንበእጁይዞአል፡፡እርሱታማኞቹንየ7ኛቀንሰንበትንከማይጠብቁቤተክርስቲያናትእንዲወጡጠርቶአቸዋል፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 510፡፡ስድስተኛውመልዓክመለከቱንበነፋጊዜየሰብዓዊዘርየሞትደውልተደወለ፣


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 509፡፡ 144,000ዎቹበብርጭቆባሕርላይ፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 508፡፡የፊላዴልፊያቤተክርስቲያንየትንቢትመንፈስከኢየሱስተቀብላለች፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 507፡፡ኢየሱስከላውዶቂያቤተክርስቲያንየወጣውበ1990 ዓ.ምነው፡- ይህአሁን 26 ዓመታትሆኖታል፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 506፡፡የእሳትድንጋይከሰማይበማርቲኒክፎርት-ዴ-ፍራንስላይይዘንባል፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 505፡፡የ7ተኛቀንአድቬንቲስሕዝብነውከዘላለምፈጣሪቅሬታጋርይዋጋል፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 503፡፡ 7ቱማሕተሞችበሰማይተፈተዋል፡፡


ሕልምእናራዕይምዕራፍ 502፡፡ለላውዶቂያየሰባተኛቀንአዴቬንቲስትቤተክርስቲያንየተነገረመልዕክት፡፡